เราให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย

ทรัพย์สิน และอาคาร สถานที่ เพื่อให้บุคคล คณะบุคคล  นิติบุคล  มีความสุข  มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 


 

 

 

SECURITY  W AND A GROUP CO.,LTD.

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจตามยุคโลกาภิวัฒน์ มีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บ้าน อาคาร และสิ่งก่อสร้างมีจำนวนมากขึ้น บริษัท รักษาความปลอดภัยดับเบิลยู แอนด์ เอ กรุ๊ป จำกัด จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย นายทศพล บุญที และคณะ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมดังกล่าว ครบวงจร บริษัทฯ ดำรงอยู่ด้วยความมั่นคง มีการพัฒนาองค์กร อยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อลูกค้าอย่างสูงสุด

เรามีหน่วยงานที่ให้บริการรับผิดชอบกว่า  75  หน่วยงาน

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู แอนด์ เอ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ 6  ซ.ลาดพร้าววังหิน 32  ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230  

TEL /  FAX  :  02-931-6656  ,  084-283-5165  (มือถือ)

E – mail : wanda.group@hotmail.com